Dret Matrimonial i parelles de fet

Comptem amb una llarga experiència i una àmplia i excel·lent formació en Dret Matrimonial i de Família.

Al dedicar-nos en exclusiva al dret matrimonial i de família, garantim la millor defensa tant en la negociació com en els Tribunals.

Tot això comporta estar al corrent de totes les novetats jurídiques, tant de la Doctrina com de la Jurisprudència.

El nostre bufet coneix tots els àmbits i treballa qualsevol cas que se’ns presenti des de la perspectiva corresponent. Matrimonis (civils o religiosos), matrimonis heterosexuals, parelles de fet, famílies reconstruïdes, parelles homosexuals, parelles que viuen en domicilis separats, monoparentals, etc.

SOM ESPECIALISTES EN DRET DE FAMÍLIA INTERNACIONAL

Ens trobem immersos en una societat en canvi constant, la mobilitat i els desplaçaments de les persones i les unions entre persones de diferent nacionalitat comporten la necessitat de poder comptar amb un advocat especialitzat en Dret Matrimonial Internacional. Consulta’ns qualsevol dubte.

 

OBJECTIU

Treballem cada cas de manera integral, dedicant el nostre màxim esforç i tot el temps necessari per defensar els interessos de cada client, sempre amb total transparència pel que fa als possibles resultats i les conseqüències dels procediments, siguin aquests de mutu acord o contenciosos.

L’objectiu és treballar per aconseguir uns resultats òptims, no tractem només de trobar una solució immediata i a curt termini, volem aconseguir una solució amb garanties en un futur.

La defensa dels interessos dels clients ha de tenir com a base una estreta col·laboració i profunda confiança entre client i advocat.

 

OBJECTIU

Treballem cada cas de manera integral, dedicant el nostre màxim esforç i tot el temps necessari per defensar els interessos de cada client, sempre amb total transparència pel que fa als possibles resultats i les conseqüències dels procediments, siguin aquests de mutu acord o contenciosos.

L’objectiu és treballar per aconseguir uns resultats òptims, no tractem només de trobar una solució immediata i a curt termini, volem aconseguir una solució amb garanties en un futur.

La defensa dels interessos dels clients ha de tenir com a base una estreta col·laboració i profunda confiança entre client i advocat.

 

ESTRATÈGIA

Abans d’iniciar la via de negociació o la via contenciosa, estudiem sempre l’estratègia més adequada, entenent les prioritats particulars de cada client, que poden ser molt diferents segons els casos, en ocasions seran els fills, en uns altres el patrimoni, en uns altres la situació econòmica post-ruptura, etc.

 

ICO-HANDS

DE MUTU ACORD

El ferm compromís és intentar sempre, sense excepció, la negociació com a millor camí per trobar solucions. El litigi judicial és l'última alternativa i només per quan tots els intents negociadors s'han esgotat sense resultat.
Afrontem totes les negociacions sempre previ estudi de la via contenciosa, solament així podem tenir una visió real i profunda de quin és l'estratègia a seguir i els possibles resultats i conseqüències sempre amb garanties de futur perquè perduri en el temps i així evitar més conflictes.

ICO-JUDGE

CONTENCIÓS

És l'última de les opcions reservada per als casos en els quals és impossible arribar a un acord entre les parts.

ESTRATÈGIA

Abans d’iniciar la via de negociació o la via contenciosa, estudiem sempre l’estratègia més adequada, entenent les prioritats particulars de cada client, que poden ser molt diferents segons els casos, en ocasions seran els fills, en uns altres el patrimoni, en uns altres la situació econòmica post-ruptura, etc.

DE MUTU ACORD

El ferm compromís és intentar sempre, sense excepció, la negociació com a millor camí per trobar solucions. El litigi judicial és l’última alternativa i només per quan tots els intents negociadors s’han esgotat sense resultat.
Afrontem totes les negociacions sempre previ estudi de la via contenciosa, solament així podem tenir una visió real i profunda de quin és l’estratègia a seguir i els possibles resultats i conseqüències sempre amb garanties de futur perquè perduri en el temps i així evitar més conflictes.

CONTENCIÓS

És l’última de les opcions reservada per als casos en els quals és impossible arribar a un acord entre les parts.

 

PROCEDIMENTS

Abans de decidir quin procediment correspon seguir s'ha de valorar la millor opció per a cada client, tenint en compte la seva situació i les seves necessitats. La dissolució del matrimoni només es pot aconseguir a través del procediment del divorci, en aquest cas el vincle matrimonial s'extingeix i les parts poden tornar a contreure matrimoni. La separació no dissol el vincle matrimonial, consisteix en una autorització que el jutge dóna als cònjuges perquè puguin viure separats, de manera que els cònjuges no poden contreure un nou matrimoni. L'extinció de la parella de fet permet a la parella viure de manera independent, tot i que no comporta canvi en l'estat civil de les parts. No obstant això, les conseqüències són molt similars a les del divorci i la separació però amb algunes matisacions específiques només aplicables a aquest procediment. En tots els casos s'han d'aplicar les mesures de caràcter personal, el règim de custòdia i guarda, pla de parentalitat, pensió d'aliments, pensió compensatòria, l'atribució de l'ús de l'habitatge en què convivien les parts i la família constant la relació, repartiment patrimonial i de liquidació del règim econòmic matrimonial o del patrimoni en comú.

Aquest tipus de pactes són habituals en altres països, on està molt establerta la creença de regular i establir pactes econòmics, patrimonials o personals abans de casar-se o començar una relació. Tant durant el matrimoni com en la posterior ruptura pot evitar molts conflictes. En el nostre ordenament jurídic és una possibilitat que s'utilitza poc, encara que cada vegada més.

Aquest procediment té la seva base en què s'hagi produït un canvi de circumstàncies, econòmiques o personals, que justifiqui la modificació de la sentència anterior. Aquesta demanda s'ha d'estudiar i planificar molt bé, perquè si es desestimava la modificació sol·licitada, pot haver-hi condemna en costes.

Les sentències judicials s'han de complir en els seus estrictes termes i en tota la seva extensió. Davant els incompliments d'alguna de les parts procedeix instar la demanda d'execució del títol que obliga, ja sigui al pagament de pensions o al compliment d'alguna obligació de fer.

Abans de decidir quin procediment correspon seguir s'ha de valorar la millor opció per a cada client, tenint en compte la seva situació i les seves necessitats. La dissolució del matrimoni només es pot aconseguir a través del procediment del divorci, en aquest cas el vincle matrimonial s'extingeix i les parts poden tornar a contreure matrimoni. La separació no dissol el vincle matrimonial, consisteix en una autorització que el jutge dóna als cònjuges perquè puguin viure separats, de manera que els cònjuges no poden contreure un nou matrimoni. L'extinció de la parella de fet permet a la parella viure de manera independent, tot i que no comporta canvi en l'estat civil de les parts. No obstant això, les conseqüències són molt similars a les del divorci i la separació però amb algunes matisacions específiques només aplicables a aquest procediment. En tots els casos s'han d'aplicar les mesures de caràcter personal, el règim de custòdia i guarda, pla de parentalitat, pensió d'aliments, pensió compensatòria, l'atribució de l'ús de l'habitatge en què convivien les parts i la família constant la relació, repartiment patrimonial i de liquidació del règim econòmic matrimonial o del patrimoni en comú.

Aquest tipus de pactes són habituals en altres països, on està molt establerta la creença de regular i establir pactes econòmics, patrimonials o personals abans de casar-se o començar una relació. Tant durant el matrimoni com en la posterior ruptura pot evitar molts conflictes. En el nostre ordenament jurídic és una possibilitat que s'utilitza poc, encara que cada vegada més.

Aquest procediment té la seva base en què s'hagi produït un canvi de circumstàncies, econòmiques o personals, que justifiqui la modificació de la sentència anterior. Aquesta demanda s'ha d'estudiar i planificar molt bé, perquè si es desestimava la modificació sol·licitada, pot haver-hi condemna en costes.

Les sentències judicials s'han de complir en els seus estrictes termes i en tota la seva extensió. Davant els incompliments d'alguna de les parts procedeix instar la demanda d'execució del títol que obliga, ja sigui al pagament de pensions o al compliment d'alguna obligació de fer.

CANÒNIC

La nul·litat del matrimoni eclesiàstic es tramita a través del tribunal eclesiàstic de la diòcesi on es va contreure el matrimoni. Solament amb que una de les parts ho sol·liciti pot prosperar la nul·litat.

La nova reforma inclou novetats: la figura central és el bisbe, que pot tramitar la nul·litat de manera molt ràpida, si existeix causa clara, accelerant moltíssim el procés fins a convertir-ho gairebé en exprés. Actualment solament serà necessària una sentència i no dues com abans.

 

 

 

CANÒNIC

La nul·litat del matrimoni eclesiàstic es tramita a través del tribunal eclesiàstic de la diòcesi on es va contreure el matrimoni. Solament amb que una de les parts ho sol·liciti pot prosperar la nul·litat.

La nova reforma inclou novetats: la figura central és el bisbe, que pot tramitar la nul·litat de manera molt ràpida, si existeix causa clara, accelerant moltíssim el procés fins a convertir-ho gairebé en exprés. Actualment solament serà necessària una sentència i no dues com abans.

 

 

 

Som advocats especialitzats en el Dret Matrimonial

Els advocats del despatx compten amb una àmplia experiència, tant en la negociació com en els Tribunals i amb una àmplia formació en tots els àmbits del Dret Matrimonial i parelles de fet.

area-familia-brown

DRET DE FAMÍLIA

Herències i testaments, Violència domèstica, Incapacitació, tutela i curatela, Reclamació de paternitat i filiació, Adopció...
més informació
area-internacional-brown

DRET INTERNACIONAL

Separació, Divorci o Nul·litat, Sostracció internacional de menors, Efectes patrimonials, Homologació de sentències estrangeres (Exequátur)...
més informació