Dret de Família

SUCCESSIONS I HERÈNCIES

Per organitzar bé una herència s’ha de complir la voluntat del testador i així evitar futurs conflictes entre hereus o beneficiaris.

Davant els nous models de família és imprescindible assessorar-se bé per evitar situacions realment compliques en un futur.

S’ha de distingir entre herències testamentàries i herències intestades, les primeres es donen quan la persona morta ha deixat expressament les seves últimes voluntats en un testament i aquesta voluntat és la que s’ha de complir, les segones es donen quan una persona mor sense deixar testament o el testament és declarat nul, i en aquest cas és la llei qui preveu la designació dels hereus del mort.

DRET DEL CÒNJUGUE VIDU I LA PARELLA DE FET

Les parts han d’estar molt ben assessorades pel que fa a les conseqüències en cas de mort d’una de les parts si no estan divorciades o separades legalment, encara que sí ho estiguin de facto.

 

SUCCESSIONS I HERÈNCIES

Per organitzar bé una herència s’ha de complir la voluntat del testador i així evitar futurs conflictes entre hereus o beneficiaris.

Davant els nous models de família és imprescindible assessorar-se bé per evitar situacions realment compliques en un futur.

S’ha de distingir entre herències testamentàries i herències intestades, les primeres es donen quan la persona morta ha deixat expressament les seves últimes voluntats en un testament i aquesta voluntat és la que s’ha de complir, les segones es donen quan una persona mor sense deixar testament o el testament és declarat nul, i en aquest cas és la llei qui preveu la designació dels hereus del mort.

DRET DEL CÒNJUGUE VIDU I LA PARELLA DE FET

Les parts han d’estar molt ben assessorades pel que fa a les conseqüències en cas de mort d’una de les parts si no estan divorciades o separades legalment, encara que sí ho estiguin de facto.

 

INCAPACITACIÓ

La sol·licitud d’incapacitat judicial té per objecte protegir a les persones que tenen minvada la seva capacitat d’obrar, entenent la capacitat d’obrar com l’aptitud per efectuar eficaç i vàlidament actes jurídics, exercitar drets i complir obligacions.

La legitimació activa es troba limitada als familiars més propers, cònjuge o persona que mantingui amb el demandat una situació anàloga d’afectivitat, descendents, ascendents i germans. Únicament si alguna d’aquestes persones no sol·licita la incapacitació, podrà fer-ho el Ministeri Fiscal sempre que conegui de la incapacitat. Si l’incapaç és un menor d’edat estan legitimats solament els pares o tutors.

 

INCAPACITACIÓ

La sol·licitud d’incapacitat judicial té per objecte protegir a les persones que tenen minvada la seva capacitat d’obrar, entenent la capacitat d’obrar com l’aptitud per efectuar eficaç i vàlidament actes jurídics, exercitar drets i complir obligacions.

La legitimació activa es troba limitada als familiars més propers, cònjuge o persona que mantingui amb el demandat una situació anàloga d’afectivitat, descendents, ascendents i germans. Únicament si alguna d’aquestes persones no sol·licita la incapacitació, podrà fer-ho el Ministeri Fiscal sempre que conegui de la incapacitat. Si l’incapaç és un menor d’edat estan legitimats solament els pares o tutors.

 

FILIACIÓ

La filiació està determinada per la inscripció de la relació entre una persona i el seu progenitor en el registre Civil. Es distingeix tan sol per naturalesa o adopció, la primera, resulta del naixement respecte de la mare i la del pare és la que pot representar dubtes que seran objecte de reconeixement judicial si escau, la segona resulta d’un procés legal d’adopció.

Existeixen casos en els quals una persona sol·licita el reconeixement i uns altres en els quals s’impugna, en tots ells és necessari una sentència judicial que determini legalment la filiació, d’aquí la importància de fer-ho amb el degut assessorament.

 

FILIACIÓ

La filiació està determinada per la inscripció de la relació entre una persona i el seu progenitor en el registre Civil. Es distingeix tan sol per naturalesa o adopció, la primera, resulta del naixement respecte de la mare i la del pare és la que pot representar dubtes que seran objecte de reconeixement judicial si escau, la segona resulta d’un procés legal d’adopció.

Existeixen casos en els quals una persona sol·licita el reconeixement i uns altres en els quals s’impugna, en tots ells és necessari una sentència judicial que determini legalment la filiació, d’aquí la importància de fer-ho amb el degut assessorament.

 

Som advocats especialitzats en el Dret de Família

Els advocats del despatx compten amb una àmplia experiència, tant en la negociació com en els Tribunals i amb una àmplia formació en tots els àmbits del Dret de Família.

Som advocats especialitzats en el Dret de Família

Els advocats del despatx compten amb una àmplia experiència, tant en la negociació com en els Tribunals i amb una àmplia formació en tots els àmbits del Dret de Família.

DRET MATRIMONIAL I PARELLES DE FET

DRET INTERNACIONAL